12:23:23 - 20.03.2019

Menu

Kontakt

05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 28 lok. 9
tel. 022 122-62-22/23
fax. 022 122-62-27
kom. 0 513-198-945
biuro@br-omega.pl

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Email

Charakterystyka

Księgi rachunkowe to zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald. Na księgę składają się:

 • Dziennik- zawiera chronologiczne zdarzenia gospodarcze, których zapis dokonuje się wg dat powstania dowodów księgowych.
 • Księga główna
 • Księgi pomocnicze
 • Inwentarz
 • Zestawienie obrotów i sald

Zasady prowadzenia

Księgi muszą być prowadzone w języku i w walucie polskiej, w siedzibie jednostki (przedstawicielstwa lub oddziału zagranicznej osoby prawnej). Jeżeli jednostki mają oddziały (zakłady) wówczas księgi mogą być prowadzone w oddziałach (zakładzie) lub jednostce- istnieje dowolność.

Przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia ksiąg na terenie Polski, ale poza siedzibą jednostki w sytuacji, gdy prowadzenie ksiąg:

 • Odbywa się za pomocą systemu komputerowego
 • Powierzone jest osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, (które mają uprawnienia do ich prowadzenia).

W takiej sytuacji kierownik ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego ( w terminie 15 dni od dnia przekazania ksiąg) oraz zapewnić swobodny dostęp organów kontrolnych do nich.

Otwarcie księgi rachunkowej

Otwarcie księgi następuje w dniu:

 • Rozpoczęcia działalności gospodarczej (dzień pierwszego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze finansowym lub majątkowym
 • Rozpoczęcia nowego roku obrotowego
 • Zmiany formy prawnej
 • Wpisania do rejestru jednostki, która powstała w wyniku połączenia się lub podzielenia jednostki
 • Rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego

 

Nie później niż 15 dni od zaistnienia którejkolwiek z wymienionych przyczyn.

Zamknięcie księgi rachunkowej

Natomiast zamknięcie następuje wówczas, gdy:

 • Kończy się rok obrotowy
 • Następuje zakończenie działalności jednostki, jej likwidacja lub postawienie w stan upadłości
 • Zmieniana jest forma prawna jednostki
 • Jednostka zostaje przejęta, podzielona lub połączona
 • Na inny dzień bilansowy określony przez przepisy
 • W ciągu 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych nie ma możliwości zmiany zapisów w nich dokonanych.

 

Prowadzenie ksiąg przy użyciu komputera

Jest możliwe, przy spełnieniu następujących wymogów:

 • Istnieje wymóg posiadania odpowiedniego oprogramowania, który pozwala na uzyskanie informacji odnośnie zapisów poprzez ich drukowanie lub przeniesienie na inny nośnik danych.
 • Należy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów przenoszenia obrotów lub sald.
 • Wydruki komputerowe powinny zawierać ponumerowane strony oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz powinny być sumowane na kolejnych stronach.
 • Zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji wraz z danymi osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.

Księgi w systemie komputerowym powinny być trwale oznaczone nazwą:

 • Jednostki
 • Rodzaju księgi rachunkowej
 • Programu przekierowania

Najpóźniej drukowane są na koniec roku obrotowego, za równoznaczne z wydrukowaniem uznaje się przeniesienie treści ksiąg na inny nośnik informacji, który zapewni swobodne przechowywanie danych.

Zapisy w księgach

Zapisy w księgach dokonywane są na podstawie dowodów księgowych (?dowodów źródłowych?).

Księgi powinny być prowadzone rzetelnie, sprawdzalnie, na bieżąco i bezbłędnie.

W przypadku stwierdzenia błędu należy postępować wg następującej procedury:

Przed zamknięciem miesiąca:

 • Skreślenie błędnego zapisu, wpisanie nowego wraz z datą i podpisem lub
 • Wprowadzenie dowodu który będzie zawierał korekty błędów poprzez zapisy dodatnie lub ujemne

Po zamknięciu miesiąca lub w przypadku korzystania z systemu komputerowego możliwe jest postępowanie tylko wg pierwszego wzorca.

Zmieniony: Wtorek, 08 Styczeń 2013 11:00