12:47:02 - 20.03.2019

Menu

Kontakt

05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 28 lok. 9
tel. 022 122-62-22/23
fax. 022 122-62-27
kom. 0 513-198-945
biuro@br-omega.pl

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów Email

Charakterystyka

Księga Przychodów i Rozchodów - to księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, którą prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu 800000 euro zobowiązującego ich do prowadzenia pełnej księgowości.

Regulacje prawne

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) precyzuje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 90 poz. 416 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 i Dz. U. z 2000 roku Nr 104, poz.1104). Zgodnie z art. 24 a tej ustawy ?osoby fizyczne, spółki cywilne osób fi­zycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, które nie spełniają warunków przewidzianych w przepisach prawa do powstania obowiązku prowadzenia ksiąg rachunko­wych i które nie przyjęły na siebie tego obowiązku dobrowolnie, ewidencjo­nują swoje operacje gospodarcze w sposób uproszczony, za pomocą podat­kowej księgi przychodów i rozchodów. Poza tymi osobami oraz spółkami, podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą również:

 • osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych prze­pisów - art. 24 a ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy,
 • osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli zgłosiły za­miar prowadzenia tych ksiąg - art. 24 a ust. 2 pkt 3 powyższej ustawy,
 • duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku docho­dowego - art. 24 a ust. 2 pkt 3 powyższej ustawy.
Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie prowadzą osoby, które zgodnie z artykułem - 24 a ust. 3 powyższej ustawy:
 • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,
 • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
 • wykonują wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
 • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności?.

Zasady prowadzenia ksiąg

Księgi muszą być prowadzone:

 • rzetelnie tzn. na podstawie dowodów księgowych, potwierdzających dokonane operacje gospodarcze lub finansowe,
 • terminowo - oznacza to, że wszystkie wydatki oraz przychody powinny być wpisywane w terminie rzeczywistym,
 • w języku i walucie polskiej,
 • bezbłędnie rachunkowo czyli bez pomyłek rachunkowych, czytelnie oraz bez używania różnego rodzaju korektorów itp.

Struktura

Księga podatkowa składa się z 17 kolumn, z których trzy główne stanowią:

 • Kontrahent,
 • Przychód,
 • Wydatki (koszty).
 • Kolumna 1 to liczba porządkowa. Ważne jest, aby zawsze zachowywać prawidłową kolejność zdarzeń gospodarczych, a nie dowolną.
 • Kolumna 2 to data zdarzenia gospodarczego. Chodzi tutaj o podanie konkretnego dnia.
 • Kolumna nr 3 to nr dowodu księgowego np. nr faktury.
 • Kolumna nr 4 i 5 dotyczy kontrahenta jego danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres, siedziba firmy).
 • Następnie kolumna nr 6 to opis zdarzenia gospodarczego tzn. zdarzenia które zaistniało.
 • Kolumny 7, 8, 9 odnoszą się do przychodu. 7 kolumna to wartość sprzedanych towarów i usług, a 8 to przychody pozostałe które nie są bezpośrednio związane z działalnością. Kolumna 9 jest sumą 7 i 8 kolumny.
 • Kolumna nr 10 to zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupów.
 • Kolumnę 11 stanowią koszty uboczne np. koszty związane z ubezpieczeniem.
 • Grupę kolumn 12 -15 stanowią wydatki. Kolumna 12 zatytułowana jest jako koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem. Jeśli chodzi o limit to ustawowo on nie może przekroczyć 0,25% rocznego przychodu firmy. Kolumna 13 to wynagrodzenia w gotówce i w naturze, a 14 pozostałe wydatki. Kolumna 15 jest sumą kolumn 12 - 15 czyli kosztów.
 • Kolumna 16 dotyczy innych spraw gospodarczych a 17- a to uwagi. Wszystkie te kolumny tworzą (KPiR).

Warto również zwrócić uwagę na to, że

 • przechodząc na księgę przychodów i rozchodów z innych zasad księgowości, oraz
 • rozpoczynając działalność gospodarczą,

podatnik zakłada podatkową księgę przychodów i rozchodów, o czym powinien powiadomić urząd skarbowy w terminie 20 dni od dnia jej zawarcia. Jednak zawiadomienie o zaprowadzeniu księgi nie oznacza wyboru zasad opodatkowania. Wyboru tych zasad należy dokonać poprzez odrębne pismo informujące o wyborze:

 • przed podjęciem działalności gospodarczej - w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej,

Jeżeli zasady opodatkowania nie ulegają zmianie od roku poprzedniego, oświadczenia o wyborze zasad opodatkowania składać nie trzeba.

Ewidencje uzupełniające

Trzeba również pamiętać, że prowadzący KPiR zobowiązany jest do prowadzenia również innych ewidencji dla celów podatku dochodowego min:

 • ewidencji środków trwałych
 • ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji wyposażenia,
 • książki kontroli itp.

Trzeba również wpłacać o comiesięcznej zaliczce na podatek do urzędu skarbowego (do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do 20 grudnia). Ważne jest, aby składać co miesiąc deklarację na zaliczkę miesięczną (na druku PIT-5), chyba że korzysta się z uproszczonej metody wpłacania zaliczek, wówczas składa się jedną deklarację w połowie roku, oraz złożyć zeznanie roczne w terminie do 30 kwietnia. Pomimo tylu formalności obecnie KPiR. jest najbardziej powszechnie stosowana w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

Zmieniony: Wtorek, 08 Styczeń 2013 11:04