12:44:26 - 20.03.2019

Menu

Kontakt

05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 28 lok. 9
tel. 022 122-62-22/23
fax. 022 122-62-27
kom. 0 513-198-945
biuro@br-omega.pl

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego Email

Zastosowanie

Prawo do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, której wspólnikami są osoby wykonujące wolny zawód, jeśli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody:
  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nie przekraczającej 250.000 euro
  • wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników w spółce nie przekroczyła kwoty 250.000 euro
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

 

Nie każda działalność dochodowa może być opodatkowana w formie ryczałtu. Ustawodawca przewidział pewnego rodzaju sytuacje, w których jesteśmy zobligowani do skorzystania z innej formy. Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu może nastąpić, w stosunku do podatników:

 • opłacających podatek w formie karty podatkowej.
 • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia z podatku.
 • osiągający w części lub całości przychody z: aptek, lombardów, handlu dewizami, wolnych zawodów.
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.
 • podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zamianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, małżonkiem formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną przez drugiego małżonka.
 • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Stawki

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 20% przychodu przedstawiciele wolnych zawodów wykonywanych osobiście (zawody ochrony zdrowia ludzkiego i zwierząt, tłumacze i nauczyciele - korepetytorzy). Inne wolne zawody nie wyszczególnione w ustawie o zryczałtowanym podatku np. księgowi, architekci, adwokaci nie posiadają uprawnień do ryczałtu ewidencjonowanego,
 • 17% przychodów z usług w zakresie hotelarstwa, pośrednictwo finansowe, w sprzedaży pojazdów mechanicznych (w tym motocykli), reprodukcji komputerowych nośników informacji; doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, przetwarzania danych; pośrednictwa w handlu hurtowym,
 • 8,5% między innymi działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 %, przychody o których mowa w art.6 ust.1a - do kwoty stanowiącej równowartość 4 000 euro; od nadwyżki ponad tą kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów
 • 5,5% między innymi przychody z działalności wytwórczej oraz usługowej w zakresie budownictwa, usługowej w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 t., przychody z uzyskanej prowizji ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych,
 • 3% między innymi działalność handlowa oraz działalności gastronomicznej bez napojów alkoholowych, przychodów w postaci odsetek uzyskanych od rachunków bankowych w związku z prowadzoną działalnością.

Dochody objęte ryczałtem ewidencjonowanym nie łączą się z innymi dochodami.

 

Zmieniony: Wtorek, 08 Styczeń 2013 11:04