12:36:52 - 20.03.2019

Menu

Kontakt

05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 28 lok. 9
tel. 022 122-62-22/23
fax. 022 122-62-27
kom. 0 513-198-945
biuro@br-omega.pl

Prowadzenie rejestrów i rozliczeń podatku VAT Email

Charakterystyka

Podatek VAT - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specyficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciążą ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli obciąża przyrost wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego. Podatek ten nakłada się na każdą transakcję sprzedaży w procesie produkcji i dystrybucji. VAT jest szeroko rozpowszechniony w krajach UE. W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 Poz. 50). Przystąpienie Polski do UE sprawiło, że konieczna była harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym. W tym celu została uchwalona ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54. Poz. 535).

Zakres i podmioty podatku VAT

(art 5 i art. 15-17 ustawy) Zgodnie z obowiązującą ustawą podatek obejmuje:

 • odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów,
 • wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Podatnicy podatku VAT

Podatnikami podatku VAT są:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
 • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności,
 • osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podmioty mające siedzibę za granica lub dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Podatnikami podatku VAT nie są:

 • organy administracji publicznej,
 • organy administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań dla realizacji których zostały powołane (za wyjątkiem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych).

Obowiązek podatkowy

(art. 19-21 ustawy)

Powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Ustawodawca sprecyzował szereg sytuacji w których inaczej określa moment powstania obowiązku podatkowego (art. 19 ust. 2-21, art. 14 ust.6, art. 20 i art. 21 ust. 1 ustawy):

 • z chwila wydania towaru gdy podatnik wysyła towar do nabywcy lub wskazanej przez niego osobie,
 • z chwila wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od wydania towaru gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone faktura,
 • z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar,
 • z chwilą potwierdzenia opuszczenia towaru przez urząd celny poza obszar UE w przypadku eksportu towarów,
 • z chwilą powstania długu celnego w przypadku importu towarów.


W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje:

 • 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów,
 • 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W przypadku gdy obowiązkiem podatkowym jest objęty mały podatnik, może zastosować metode w której obowiązek ten powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, ale nie później niż 90-go dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Miejsce świadczenia podatku VAT

(art. 22-28 ustawy)

 • w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy - miejsce, w którym towar znajduje się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nadawcy,
 • w przypadku instalacji lub montażu towaru - w miejscu, w którym towary są instalowane lub montowane,
 • w przypadku towarów niewysyłanych i nietransportowanych - w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie dostawy,
 • w przypadku świadczenia usług - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę; może być to miejsce gdzie usługi są faktycznie świadczone przez usługodawce.

Stawki podatku VAT

(art. 41-42 ustawy)

 • podstawowa: 22%
 • obniżona:7%,3%,0%

W wewnątrzwspólnotowej (kraje UE) dostawie towarów stawka podatku VAT wynosi 0% pod warunkiem że:

 • dostawa jest dokonywana na rzecz podatnika zidentyfikowanego dla potrzeb takich transakcji, i pod warunkiem że numer identyfikacyjny odbiorcy i dostawcy zostaną podane na fakturze,
 • podatnik przed złożeniem deklaracji dysponuje dowodem, że towar został dostarczony nabywcy zagranicznemu.

Eksport towarów poza terytorium UE jest również objęty stawką 0% podatku VAT, pod warunkiem, że podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów przed złożeniem deklaracji podatkowej.

W przypadku świadczenia przez podatnika usług w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

 • 18,03% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%
 • 6,54% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%
 • 2,91% - dla towarów i usług objętych stawka podatku 3%

Podstawa opodatkowania podatkiem VAT

(art. 29 ustawy)

Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrót jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Do obrotu zalicza się również:

 • otrzymaną dotację,
 • subwencję,
 • inna dopłatę o podobnym charakterze związaną z dostawą lub świadczeniem usług.

Podstawą opodatkowania jest także:

 • koszt świadczenia usługi poniesiony przez podatnika przy świadczeniu usługi,
 • wartość celna powiększona o należne cło przy imporcie towarów,
 • kwota jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Zapłata podatku VAT

(art. 103 ustawy)

Podatnicy są zobowiązani bez wezwania do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku małych podatników obowiązek ten przypada na 25-ty dzień następujący po każdym kolejnym kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zmieniony: Wtorek, 08 Styczeń 2013 11:04