11:50:10 - 24.05.2019

Menu

Kontakt

05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 28 lok. 9
tel. 022 122-62-22/23
fax. 022 122-62-27
kom. 0 513-198-945
biuro@br-omega.pl

Przeliczenia kursu waluty dla celów podatku VAT – zmiany 2013 r. Email

Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady przeliczeń transakcji prowadzonych w walutach obcych.

  1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4.


  2. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

  3. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

  4. W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

  1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

  2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  3. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

  4. W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.


Wybór przeliczeń nie musi dotyczyć wszystkich transakcji podatnika. Dotyczy on konkretnej transakcji i konkretnej podstawy opodatkowania. Oznacza to, że podatnik może prowadzić te przeliczenia zamiennie – alternatywnie według własnego uznania, nie dokonując w tym zakresie żadnych zgłoszeń.

Przeliczenia dokonuje się według kursu opublikowanego przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, a nie według kursu opublikowanego ostatniego dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przeliczenie z innej waluty następować musi poprzez podwójną operację:

  • Najpierw dokonuje się przeliczenia z waluty obcej względem euro,

  • Następnie dokonuje się przeliczenia euro względem złotego.

Publikacja kursów EBC występuje m.in. na stronie Banku.

Brak jest przepisów przejściowych dotyczących nowych zasad przeliczeń. Niniejszym zasady te należy stosować od 1 stycznia 2013 r. do wszystkich transakcji zarówno tych wykonywanych przed tą datą, jak i po tej dacie o ile obowiązek podatkowy powstał po 31 grudnia 2012 r. W przypadku transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstał 1 stycznia 2013 r. właściwym będzie opublikowany na ostatni dzień roboczy z roku poprzedniego.

Zmieniony: Wtorek, 08 Styczeń 2013 12:04