11:30:38 - 24.05.2019

Menu

Kontakt

05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 28 lok. 9
tel. 022 122-62-22/23
fax. 022 122-62-27
kom. 0 513-198-945
biuro@br-omega.pl

Ulga za złe długi – nie zapłaciłem za towar lub usługę – zmiany 2013 r. Email

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady rozliczania ulgi za złe długi.

Przepisy przejściowe

Do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r. stosuje się zasady obowiązujące poprzednio, jednak nowe zasady stosuje się do tych wszystkich wierzytelności, których uprawdopodobnienie na starych zasadach nastąpiło po 31 grudnia 2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Najistotniejszą zmianą w 2013 r. jest automatyczny obowiązek korekty, niezależnie od tego, czy wierzyciel, któremu należało zapłacić, rozpoczął procedurę korygowania. Obecnie nie należy czekać z korektą do momentu odbioru zawiadomienia o rozpoczęciu procedury korekty.

Korekty należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności określonego na umowie lub na fakturze. Korekty nie trzeba przeprowadzać, o ile dokonano zapłaty najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

Nieuregulowanie części należności oznacza obowiązek korekty częściowej.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszy obowiązek zostanie nałożona na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.Ulga za złe długi – nie zapłacono mi za towar lub usługę – zmiany 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady rozliczania ulgi za złe długi.

Przepisy przejściowe

Do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r. stosuje się zasady obowiązujące poprzednio, jednak nowe zasady stosuje się do tych wszystkich wierzytelności, których uprawdopodobnienie na starych zasadach nastąpiło po 31 grudnia 2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekcie podlega uprawdopodobniona wierzytelność w zakresie:

  • Całej wartości podstawy opodatkowania,

  • Całej wartości podatku należnego

  • Części uprawdopodobnionej jako nieściągalna podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

Stąd możliwe jest uprawdopodobnienie nieściągalności i korekta częściowo nieściągalnej wierzytelności.

Spełnienie dodatkowych warunków

Korekty dokonywać należy w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Usunięto obowiązek przedstawienia uprzednio dłużnikowi wezwania z ostrzeżeniem o podjęciu procedury korekty.

Jeżeli nastąpi później uregulowanie wierzytelności lub sprzedaż wierzytelności, to czynność taka zobowiązuje do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku u osoby podejmującej procedurę w rozliczeniu za okres jej uregulowania lub zbycia. Zasadę stosuje się odpowiednio do części wierzytelności.

Zawiadomienie o korekcie przesyła się po 1 stycznia 2013 r. wyłącznie do urzędu skarbowego, nie należy o nim informować kontrahenta. Zawiadomienie dosyła się wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje się korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Zawiadomienie zawierać musi:

  • Kwotę korygowanej podstawy opodatkowania,

  • Kwotę korygowanej kwoty podatku należnego,

  • Dane dłużnika.

Zawiadomienia dokonuje się na druku, nie należy stosować formy dowolnej.

Zmieniony: Wtorek, 08 Styczeń 2013 11:56